Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Η απόκτηση των Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς λεοφωρείων και φορτηγών σκοπεύει στην: