Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19

Με γνώμονα την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων και λήψης περαιτέρω μέτρων,
δεδομένης της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία και στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του COVID-19, εφαρμόζονται κατεπειγόντως τα ακόλουθα:

 1. Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:
  a. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 3η Νοεμβρίου 2020 έως και την 7η Ιανουαρίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
  b. Αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή τους με τις διατάξεις του α’ σχετικού Κανονισμού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ε’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής
  επικράτειας.
  c. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.
  d. Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή τους με τις στ’, ε’ & δ’ σχετικές εγκυκλίους, βρίσκεται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.
 1. Παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. σε ημερομηνία προγενέστερη της λήξης της παράτασης της παρούσας:
  a. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό, η οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
  b. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, η οποία θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.-Ευνόητο είναι ότι η υποβολή αίτησης για ανανέωση Π.Ε.Ι. στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι
  δυνατή μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 και της υ.α. 30063/4796/2013 (Β’ 2643). Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., εξακολουθεί να τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.
 1. Ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση της παρούσας, των οποίων η κατά τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 καταληκτική ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εντός τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.
 2. Εξυπακούεται ότι ισχύουν και εφαρμόζονται τα έκτακτα γενικά ή και ειδικά μέτρα
  που λαμβάνονται από την Πολιτεία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον COVID-19.